ОФЕРТА

 

Про укладення договору на надання медичних послуг

за допомогою телемедицини

 

ПРЕАМБУЛА

 

Порядок укладення Договору, сторони Договору

 

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://likaronline.com.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Сторонами Договору є Адміністратор Сервісу, Медична організація і дієздатна фізична особа, яка звернулася за укладанням Договору (далі «Користувач») в своїх інтересах або в інтересах іншої особи (далі «Пацієнт»).

Ознайомлення Користувача з офертою здійснюється шляхом розміщення діючої її редакції на Сайті за адресою: https://likaronline.com.ua або в додатку для мобільних пристроїв.

Приймаючи умови цієї оферти, користувач відповідно до ЗУ "Про рекламу" дає свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та рекламного характеру, за допомогою розсилки по sms і e-mail. Користувач має право відкликати свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та рекламного характеру, шляхом звернення до медичної організації за адресою, вказаною в розділі 11 Договору.

Уважно ознайомтеся з текстом даної оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким її пунктом, вам пропонується утриматися від використання пропонованих послуг і Договір вважається неукладеним.

Повним і беззастережним прийняттям (Акцептом) умов цієї Оферти вважається здійснення Користувачем конклюдентних дій: реєстрації на Сайті, проставлення відміток (галочок) про згоду з умовами даної оферти та в окремих випадках внесення передоплати за Послуги (в разі, якщо Користувач / пацієнт є застрахованою особою за програмою добровільного медичного страхування, і Послуги входять до переліку медичних послуг, що надаються в рамках договору добровільного медичного страхування та іншими договорами, внесення передоплати за Послуги не потрібно). Акцепт цієї Оферти передбачає в тому числі надання Користувачем / Пацієнтом згоди на обробку персональних даних та передачу відомостей, що становлять лікарську таємницю, а також Інформована згода пацієнта на види медичних втручань, в тому числі включені до Переліку певних видів медичних втручань, на які громадяни дають  інформовану добровільну згоду при виборі лікаря і медичної організації для отримання первинної медико-санітарної допомоги, а також з тим, що Користувач ознайомлений і згоден з Угодою медичного закладу і з Політикою обробки персональних даних, розміщених по посиланню https://likaronline.com.ua.

У разі якщо Послуги надаються безоплатно (Користувачеві і (або) Пацієнту надається така пільга), для здійснення акцепту необхідно вчинення всіх зазначених вище дій, крім внесення передоплати за Послуги.

Договір укладається в кожному випадку звернення Користувача за Послугами.

Діюча оферта може бути в будь-який час в односторонньому порядку змінена
Адміністратором сервісу.

ДОГОВІР НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

1. ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

Договір

Договір надання медичних послуг між Адміністратором сервісу, Медичною організацією і Користувачем, укладення якого здійснюється у формі акцепту оферти, вчиненням конклюдентних дії: реєстрації на сервісі, проставлення відміток (галочок) про згоду з умовами оферти, а в деяких випадках внесення передоплати за Послуги (для осіб, що обслуговуються в рамках програми по полісу ДМС досить реєстрації). Договір вважається укладеним у письмовій формі на підставі положень ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.

Послуга

Медична консультація (письмова або усна) із застосуванням телемедичних технологій без постановки діагнозу в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги з питань, що знаходяться в компетенції Лікаря, що надається Медичної організацією Пацієнту на оплатній основі з використанням Сервісу.

Медичний висновок (Висновок лікаря)

Документ в електронному вигляді, складений Лікарем за підсумками надання Послуги, спрямований Користувачеві за допомогою Сервісу, або посилання на який надано Користувачеві в його особистому кабінеті, що містить результати медичної консультації без постановки діагнозу або містить результати консультації при дистанційному спостереженні Лікарем Медичної організації та завірений посиленою кваліфікованої електронної підписом Лікаря.

Пацієнт

Фізична особа, якому надаються Послуги відповідно до цього Договору.

Користувач

Дієздатна фізична особа, старше вісімнадцяти років, яка досягла віку, необхідного відповідно до законодавства України для укладення Договору, укладає цей договір для себе особисто або є законним представником недієздатного або обмежено дієздатної особи (батько, опікун або піклувальник), далі за текстом законний представник , акцептовані Договір, розміщений в мережі інтернет за адресою: https://likaronline.com.ua або в мобільному додатку.

Медична організація

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЦ «КОНСИЛІУМ МЕДІКАЛ», зареєстрованого відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 40056326 від 08.10.2015 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ», зареєстрованого відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 35725498 від 08.02.2008 року Приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно», зареєстрованого відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 31589486 від 01.10.2001 року

Лікар

Особа, яка є штатним працівником Медичної організації, що володіє вищою професійною медичною освітою, відомості про який внесені до реєстру медичних працівників і надає Послуги Користувачам з використанням Сервісу.

Інформована згода пацієнта

Інформована згода пацієнта на види медичних втручань, включених до Переліку, оформляється Користувачем після вибору медичної організації і лікаря при першому зверненні в медичну організацію за наданням первинної медико-санітарної допомоги.

Сервіс «ЛІКАР ОНЛАЙН» або Сервіс

Програмно-апаратний комплекс з надання каналу зв'язку між Користувачами і Медично. організацією з метою надання Послуг споживачам в мережі Інтернет в режимі реального часу (онлайн), права на користування  який передані  Медичної організації на підставі Договору №13051901 від «13» травня 2019 р. та адміністратором якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікар Онлайн». Сервіс «Лікар Онлайн» дозволяє надавати послуги з використанням Сайту і Мобільного додатку.

Адміністратор Сервісу  «Лікар онлайн»

Власник Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН», який здійснює відповідне адміністрування програмно-апаратного комплексу. Власником платформи явлється Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІКАР ОНЛАЙН», яке зареєстроване 24.01.2019 року відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 42770502.

Сайт

Сайт в мережі Інтернет: https://likaronline.com.ua, права на які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Лікар Онлайн».

Особистий кабінет

Персональний розділ Користувача на сайті https://likaronline.com.ua, який дозволяє користувачеві (його законному представнику) направляти запит на надання медичної послуги, зв'язуватися з лікарем, отримувати усні та письмові консультації, прикріплювати і зберігати медичні документи (результати аналізів, медичні висновки, довідки і т.д.). Доступ до прикріпленим в особистому кабінеті медичним документам має тільки Користувач (його законний представник).

Мобільний додаток

Програма для «ЛІКАР ОНЛАЙН», призначена для використання на мобільних пристроях, права на яку належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Лікар Онлайн».

Сервер

Апаратне забезпечення, виділене та / або спеціалізоване для виконання на ньому сервісного програмного забезпечення і зберігання цієї інформації для задоволення потреб користувачів та функціонування Платформи.

Адміністрація Платформи має право використовувати Сервери, які знаходяться як на території України, так і за її межами.

Інформаційна система

Інформаційна систем, що відноситься до типу інших інформаційних систем, встановлених Постанова КМУ №411 від 25.04.2018р. "Деякі питання електронної системи охорони здоров'я".

Оператор інформаційної системи

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІКАР ОНЛАЙН», зареєстрованого відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 42770502 від  24.01.2019 року.

Закон

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

Наказ міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015  №681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я».

Порядок

Порядок організації та надання медичної допомоги із застосуванням телемедичних технологій, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015  №681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я».

ЦК України

Цивільний кодекс України.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Медична організація на підставі звернення Користувача зобов'язується надати йому або особі, представником якого він є (Пацієнту) медичні консультації (Послуги), за що Користувач сплачує винагороду відповідно до умов цього Договору, а Адміністратор Платформи з своєї сторони надає Медичній організації доступ до використання Платформи для надання послуг за цим Договором. У разі, якщо надання Послуг входить у відповідну програму добровільного медичного страхування, застрахованою особою по якій є Користувач або особа, представником якого він є (Пацієнт), Послуги оплачуються відповідною страховою організацією.

2.2. Медична організація надає Послуги дистанційно з використанням Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН» (Платформи). Медична організація надає Користувачеві на умовах простої (невиключної) ліцензії право використання Сервісу на території всього світу, способи використання: запис на мобільний пристрій Користувача, з метою встановлення і запуску, для використання функціональних можливостей Сервісу в рамках надання Послуг.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються Пацієнту Лікарем, який був обраний: 1) у разі консультації по запису - попередньо Користувачем; 2) у разі термінової консультації - Сервісом «Лікар Онлайн» випадковим чином зі списку Лікарів, які перебувають в даний момент в системі (онлайн).

3.2. У відкритому доступі на Сайті https://likaronline.com.ua розміщується інформація про Медичні організації та лікарів, які надають послуги (їх професійну освіту, кваліфікації та ін.) Та інші необхідні відомості відповідно до законодавства та звичаями ділового обороту.

3.3. Послуга полягає в наданні Пацієнту (Користувача) усних або письмових консультацій з питань, віднесених до компетенції лікаря. Пацієнту (Користувача) надаються консультації з усіх питань, за винятком: 1) питань, за якими Лікар не може сформувати свою професійну думку з огляду на технічну неможливість провести огляд і інші маніпуляції з Пацієнтом дистанційним способом; 2) для яких необхідно отримати додаткову інформацію (результатів оглядів, аналізів та ін.) При її відсутності.

3.4. Користувач до надання Послуги може надати Медичній організації інформацію про встановлені Пацієнту діагнози, перенесені Пацієнтом захворювання, відомих йому алергічних реакціях, протипоказання, пересилає Медичній організації скан-копії необхідних документів з використанням Сервісу «Лікар Онлайн».

3.5. При наданні Послуг Медична організація інформує Пацієнта (Користувача) про фахівців, до яких слід звернутися для постановки / підтвердження / уточнення діагнозу, про рекомендовані методи діагностики, лікування, пов'язаних з ними ризики, їх наслідки та очікувані результати та надає іншу подібну інформацію.

3.6. За підсумками надання послуги Медичною       організацією складається Медичний висновок (Висновок лікаря). Медичний висновок (Висновок лікаря) не є діагнозом.

3.7. Послуги надаються Медичною організацією сумлінно, з дотриманням норм чинного законодавства з урахуванням специфіки надання Послуг дистанційним способом.

3.8. У разі якщо при наданні Послуг вимагається надання додаткових медичних послуг, які не передбачені цим Договором, Медична організація зобов'язана попередити про це Користувача.

3.9. Без згоди Користувача Медична організація не має права надавати додаткові медичні послуги на платній основі.

3.10. Послуги вважаються наданими належним чином, якщо протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх надання Користувач не пред'явить претензії до якості Послуг.

3.11. Сторони цим погодили, що в рамках Сервісу вони взаємно визнають електронні документи, підписані простим електронним підписом, рівнозначними документами на паперових носіях, підписаним власноручним підписом, якщо цим Договором та чинним законодавством не передбачено використання в документах виключно посиленою кваліфікованої електронного підпису.

3.12 Використання ключів простого  електронного підпису здійснюється наступним чином: для підписання електронного документа електронним підписом в рамках Сервісу, Користувач використовує авторизацію на зазначеному сервісі з використанням логіна і пароля після реєстрації Користувача в сервісі.

3.13. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо ключів електронного підпису.

3.14. Сторони погодили, що всі дії і електронні документи, зроблені і спрямовані на адресу Медичної організації з використанням ключа електронного підпису Користувачем, вважаються зробленими і спрямованими Користувачем.

3.15. Сторони визнають, що всі електронні документи, сформовані, використовувані і направлені Медичній організації Користувачем за допомогою функцій Сервісу в рамках однієї сесії (поки Користувач є авторизованим на сервісі), є підписаними таким чином електронним підписом Користувача. Підписання документів на сервісі може відбуватися, в тому числі за допомогою проставлення Користувачем в рамках однієї сесії спеціального символу ( «галочки») навпроти відповідного документа (посилання на документ).

3.16. У разі відмови Користувача після укладення Договору від отримання Послуг Договір розривається.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Після передоплати Послуг Користувач має право за допомогою Сервісу «Лікар Онлайн» звернутися за наданням Послуг (далі - «Запит»). У разі, якщо Користувач / Пацієнт є застрахованою особою за програмою добровільного медичного страхування, в рамках якої надаються Послуги, Користувач має право з використанням Сервісу «Лікар Онлайн» звернутися за наданням Послуг на умовах, в порядку і в кількості, зазначеній у відповідних договорах добровільного медичного страхування та інших договорах.

4.2. Користувачеві надається можливість отримання послуг медичної консультації з використанням технології псевдонімізації або анонімно.

4.3. У разі надання послуг за попереднім записом:

1) Користувач за допомогою програмного забезпечення здійснює запис на консультацію до певного Лікарю на певний час;

2) в певний час відбувається з'єднання Лікаря з Користувачем і починається надання Послуг.

4.4. У разі термінової консультації:

4.4.1. Послуги можуть надаватися в режимі роботи Медичної організації за умови наявності Лікарів в даний момент в системі (онлайн).

4.4.2. Зв'язок Користувача з лікарем здійснюється наступним чином:

1) Користувач відправляє Запит на надання послуг з використанням Сервісу «Лікар Онлайн»;

2) вільний Лікар, який наразі перебуває в системі (онлайн), зв'язується з Користувачем з використанням Сервісу «Лікар Онлайн»;

3) відбувається з'єднання Лікаря з Користувачем і починається надання Послуг.

4.5.3. У разі, якщо в момент відправки Запиту жоден з Лікарів не перебуває у системі (онлайн) або все Лікарі зайняті, то з Користувачем зв'язується перший Лікар, який увійшов в систему, або перший Лікар, який звільнився.

4.6. У разі, якщо в момент, коли Лікар намагається зв'язатися з Користувачем, а Користувача вже немає в системі (онлайн), Лікар намагається зв'язатися з Користувачем з використанням Сервісу «Лікар Онлайн».

У разі, якщо після 3 спроб зв'язку лікаря з Користувачем - Користувач не ввійде в систему Сервісу «Лікар Онлайн» і (або) буде недоступний, Послуга вважається наданою і передплачена вартість за даною Послугою Користувачеві не повертається, а зараховується в рахунок оплати Послуги медичній організації.

4.7. У разі, якщо після відправки Запиту Користувач захоче відмовитися від надання Послуг, він зобов'язаний повідомити про це Медичну організацію по контактними даними, вказаними на Сайті, або через «Особистий кабінет», до початку надання термінової консультації і не пізніше ніж за 24 години в разі консультації по запису. У разі недотримання передбаченого порядку Послуга вважається наданою і передплачена вартість за даною Послугою Користувачеві не повертається, а зараховується в рахунок оплати Послуги Медичної організації.

4.8. Ніякі претензії Користувача щодо термінів надання Послуг не приймаються, якщо Користувач не надішле Запит на надання Послуг або не буде знаходитися в Системі (онлайн) після направлення запиту.

5. ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються Пацієнту дистанційним способом в режимі реального часу (онлайн) з використанням Сервісу «Лікар Онлайн».

5.2. Надання Послуг може здійснюватися з використанням наступного обладнання Користувача (Пацієнта): персонального комп'ютера, мобільного телефону.

5.3. Устаткування Користувача (Пацієнта), за допомогою якого планується надавати Послуги повинно відповідати таким вимогам:

5.3.1. При використанні Персонального комп'ютера:

• Підключена до комп'ютера відеокамера з розширенням не нижче 1024х720 (в разі, якщо обраний спосіб надання послуг з використанням відеозв'язку)

• Підключений до комп'ютера мікрофон (в разі, якщо обраний спосіб надання послуг з використанням відео- або аудіозв'язку)

• Операційна система MS Windows версією не нижче XP або Mac OS X.

• Використання Інтернет (браузера) Google Chrome (рекомендований), Mozilla Firefox або Opera останньої версії

• Канал доступу в Інтернеті не нижче 1 Мбіт / сек

5.3.2. При використанні мобільних додатків:

• iOS 8.0 або більш пізня версія

• Android 4.1 або новішої версії

У разі якщо обладнання Користувача (Пацієнта) не відповідає зазначеним вимогам, надання Послуг є неможливим. Особливості обладнання можуть встановлюватися в програмах добровільного медичного страхування, в рамках яких виявляються Послуги.

5.4. Користувач самостійно відповідає за відповідність зазначеним вимогам використовуваного ним обладнання. Медична організація не несе відповідальності за неможливість отримання Користувачем Послуг, що виникла з технічних причин.

5.5. Сервіс «Лікар Онлайн» перед наданням Послуг проводить перевірку обладнання Користувача (Пацієнта) на відповідність, така перевірка носить інформаційний характер і не тягне за собою жодних правових наслідків і зобов'язань для Медичної організації.

5.6. У разі надання послуг з використанням персонального комп'ютера Користувач (Пацієнт) отримує доступ до Послуг на Сайті, завантажувати будь-яке програмне забезпечення на персональний комп'ютер не потрібно.

У разі надання послуг з використанням Мобільного телефону Користувачеві необхідно встановити на телефон спеціальну програму.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг вказується на Сайті https://likaronline.com.ua. У разі, якщо Користувач (Пацієнт) є застрахованою особою за програмою добровільного медичного страхування, в рамках якої виявляються Послуги, вартість Послуг оплачується відповідною страховою організацією, що видала поліс, в порядку, встановленому договором добровільного медичного страхування та/або іншим договором.

6.2. Вартість послуг включає винагороду, витрати і витрати Медичної організації, пов'язані з наданням Послуг.

6.3. Надання Послуг відбувається за умови їх попередньої оплати в повному Обсязі.

6.4. Оплата послуг здійснюється в безготівковому порядку одним із способів, зазначених в сервісі за вибором Користувача.

6.5. Сума за оплату Послуг зараховується на розрахунковий рахунок Медичної організації. Послуга вважається оплаченою в момент зарахування грошових коштів на рахунок Медичної організації.

6.6. Грошові кошти, внесені Користувачем з метою передплати Послуг, відображаються на його персональному рахунку в сервісі в особистому кабінеті Користувача.

6.7. Користувач має право вносити кошти в будь-якому обсязі з метою передплати Послуг, які будуть надані в майбутньому.

6.8. Користувач має право використовувати грошові кошти, що знаходяться на його персональному рахунку в особистому кабінеті Користувача, тільки для оплати Послуг.

6.9. Грошові кошти списуються з рахунку Користувача в особистому кабінеті Користувача в момент направлення Запиту на надання Послуг.

6.10. Повернення грошових коштів, внесених в якості передоплати та які знаходяться на рахунку на Сайті в Особистому кабінеті Користувача, Користувачеві не повертається, якщо інше рішення не буде прийнято Медичної організацією чи Адміністрацією Сервісу.

6.11. У разі надходження скарги від Користувача щодо якості наданих Послуг і в інших подібних випадках, грошові кошти можуть бути за рішенням Адміністрації Сервісу та/або Медичної організації повернуті на персональний рахунок Користувача на Сайті в особистому кабінеті Користувача.

6.12. Оплата Послуг здійснюється за допомогою організацій, що надають послуги з прийому і перерахування платежів в безготівковій формі. Медична організація не має доступу до платіжних реквізитів користувачів.

6.13. Платіжні системи, як правило, передбачають функцію пересилання Користувачеві на контактну адресу електронної пошти електронного документа, що підтверджує здійснення оплати Послуг.

7. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Адміністратор Сервісу зобов'язується:

7.1.1 Надати Пацієнту (Користувачу) доступ до Медичних послуг відповідно до умов цього Договору.

7.1.2. Вжити всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Пацієнта (Користувача) та інформації, що становить лікарську таємницю, від несанкціонованого і (або) ненавмисного доступу, витоку.

7.1.3. Надавати технічну та інформаційну підтримку Сторонам цього Договору способом, передбаченим на Сайті та в мобільному додатку.

7.1.4. Самостійно або через свого партнера здійснювати розрахунки з Медичної організацією.

7.2. Адміністратор Сервісу має право:

7.2.1. Видалити обліковий запис Пацієнта (Користувача) або обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної на Сайті і (або) в Мобільному додатку, так само як заблокувати доступ до Сервісу без попереднього повідомлення Пацієнта (Користувача) в разі надходження з боку Медичної організації скарги на порушення Пацієнтом (Користувачом) умов цього Договору.

7.2.2. Тимчасово призупинити доступ до Сервісу з технічних, технологічних або інших причин.

7.2.3. Без попереднього оповіщення виробляти оновлення Сервісу, змінювати набір функцій і зовнішній вигляд. Якщо в результаті проведення даних робіт можливе обмеження в роботі Сервісу, Оператор інформаційної системи зобов'язується повідомити про них Сторони цього Договору не менше ніж за 3 (три) календарні дні до їх проведення.

7.3. Медична організація зобов'язується:

7.3.1. Забезпечити Пацієнта (Користувача) додатковою, безкоштовною, доступною та достовірною інформацією з питань, пов'язаних з наданням Послуг та інших питань, що належать до предмета цього Договору.

7.3.2. Інформувати Користувача та/або представника Пацієнта про виявлений стан здоров'я Пацієнта.

7.3.3. Шанобливо і гуманно ставитися до Пацієнта.

7.3.4. Не передавати і не показувати третім особам що знаходиться у Медичної організації інформацію та документацію про пацієнта і Користувача.

7.3.5. Дотримуватися порядку надання медичної допомоги, затверджені Міністерством охорони здоров'я України, з урахуванням специфіки надання Послуг дистанційним способом.

7.3.6. Виконувати інші обов'язки відповідно до цього Договору.

7.4. Медична організація має право:

7.4.1. Отримувати від Пацієнта і Користувача будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за цим Договором. У разі ненадання або неповного або невірного надання Пацієнтом інформації Медична організація має право призупинити виконання своїх зобов'язань за цим Договором до подання необхідної інформації.

7.4.2. Отримувати винагороду за надання послуг за цим Договором.

7.4.3. Залучати на свій розсуд до надання Послуг за цим Договором інші медичні організації, що мають необхідні ліцензії, відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Користувач зобов'язується:

7.5.1. Виконувати всі медичні рекомендації Лікаря або забезпечувати їх виконання Пацієнтом, в тому числі рекомендації про фахівців, до яких слід звернутися для постановки / підтвердження / уточнення діагнозу і призначення лікування.

7.5.2. Ознайомитися та надати інформування добровільну згоду на медичне втручання і згоду на обробку персональних даних та передачу інформації, що становить лікарську таємницю - далі «Згода». Згода надається шляхом проставлення галочки (позначки) навпроти Форми, розміщеної в сервісі.

7.5.2.1. Додатково, на вимогу Медичної організації Користувач зобов'язаний власноручно підписати і надіслати поштою на адресу: 04053, м.Київ, вул. Обсерваторна, буд. 10, офіс 10, всі необхідні документи: Договір, Інформовану добровільну згоду, Згоду на обробку персональних даних та передачу інформації, що становить лікарську таємницю та інші документи. При підписанні вищевказаних документів, Користувач зобов'язується вказати на кожному з них своє ПІБ, адресу місця проживання Користувача, номер основного документа, що посвідчує особу, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав, на додаток до зазначених відомостей Інформована добровільна згода має містити відомості про обраних Користувачем особах, яким може бути передана інформація про стан його здоров'я або стан Пацієнта, законним представником якого є Користувач (указується ПІБ, контактний телефон). Відправка Користувачем документів проводиться за свій рахунок, без віднесення поштових витрат на Медичну організацію, термін відправки документа - не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання Користувачем відповідної письмової вимоги від Медичної організації.

7.5.3. Оплачувати Послуги в порядку, в терміни і на умовах, які встановлені цим Договором.

7.5.4. Дотримуватися правил надання Послуг та правила користування Сайтом. Забезпечити умови конфіденційності в момент надання Послуги, а також при зверненні до відомостей, що зберігаються в особистому кабінеті.

7.5.5. Виконувати інші обов'язки відповідно до цього Договору.

7.6. Користувач має право:

7.6.1. Отримувати послуги на умовах, передбачених даним Договору.

7.6.2. Висувати вимоги про відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов Договору, відшкодування збитків у разі заподіяння шкоди здоров'ю та життю, а також про компенсацію за заподіяння моральної шкоди відповідно до законодавства України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Медична організація зобов'язується зберігати в таємниці інформацію про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, стан його здоров'я, діагноз та інші відомості, отримані при його обстеженні та лікуванні (лікарська таємниця).

8.2. За згодою Пацієнта або його представника (Користувача) допускається передача відомостей, що становлять лікарську таємницю іншим особам, в тому числі посадовим особам, в інтересах обстеження і лікування Пацієнта.

8.3. Надання відомостей, що становлять лікарську таємницю, без згоди Пацієнта або його представника (Користувача) допускається з метою обстеження і лікування Пацієнта.

8.4. Користувачеві повідомили і він усвідомлює, що Послуга надається по відкритих каналах зв'язку і що дані канали не гарантують дотримання режиму конфіденційності інформації, що передається.

8.5. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці лікувальну, фінансову та іншу конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони при виконанні цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Медична організація несе відповідальність перед Пацієнтом і Користувачем за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, недотримання вимог, що пред'являються до методів діагностики, профілактики і лікування, що дозволені на території України, а також в разі заподіяння шкоди здоров'ю та життю Пацієнта.

9.2. Медична організація і її працівники, які надають послуги за цим Договором (Лікарі), несуть відповідальність відповідно до законодавства України за порушення прав у сфері охорони здоров'я, заподіяння шкоди життю та (або) здоров'ю при наданні Пацієнту Послуг.

9.3. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання іншою Стороною своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, таких, як пожежа, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна і військові дії або інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін, що перешкоджають виконанню цього Договору, що виникли після укладення Договору, а також з інших підстав, передбачених законом.

Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинуло на невиконання зобов'язання в строк, зазначений в Договорі, то цей термін пропорційно відсувається на час дії відповідної обставини.

Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за Договором, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх настання і припинення в письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання, в передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Обробка персональних даних включає в себе такі дії, як збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) та знищення персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних може бути здійснена як неавтоматичними засобами з носіїв (у тому числі паперових), що становлять будь-який структурований масив персональних даних, який є доступним за визначеними критеріями, так і з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

10.3. До персональних даних можна віднести будь-які відомості, за якими ідентифікується або може бути ідентифікована фізична особа, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефони, паспортні дані, сімейний стан, стан здоров’я, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані тощо. Вказаний перелік не є вичерпним.

10.3.1. Персональні дані можуть бути надані в усній, письмовій або електронній формі. 

10.4. Персональні дані, які надаються Користувачем під час використання платформи обробляються виключно медичними організаціями та/або їхніми законними представниками, а також передаються Серверам для задоволення потреб користувачів та коректного функціонування Платформи.  

Адміністрація Платформи має право використовувати Сервери, які знаходяться як на території України, так і за її межами.

ТОВ «ЛІКАР ОНЛАЙН» не здійснює обробку персональних даних, а тільки за допомогою платформи, у разі якщо такі дані були зібрані за її допомогою чи на підставі цього договору, передає їх Серверам та медичним організаціям.

10.5. Сторони погоджуючись з даною Офертою надають згоду з правилами викладеними в розділі 10 даної Оферти, а Користувач добровільно надає право на обробку його персональних даних.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір є публічним договором, його форма розташована на Сайті для ознайомлення необмеженого кола осіб.

11.2. Цей Договір укладено в порядку, описаному в преамбулі оферти про його укладення.

11.3. Цей Договір укладається на невизначений термін. Будь-яка із Сторін має право відмовитися від цього Договору повідомивши іншу Сторону не менше ніж за 1 (один) день до такої відмови.

11.4. У разі якщо будь-яка з умов Договору є з будь-якої причини недійсною, така недійсність не впливає на дійсність інших умов Договору, які залишаються в силі.

11.5. Всі додаткові угоди Сторін, акти і інші додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

11.6. Всі суперечки, претензії і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами, будуть вирішуватися шляхом переговорів.